Algemene voorwaarden Cyclepassion

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Cyclepassion, gevestigd te Waalre. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer: 17266410

 • Artikel 1 Toepasselijkheid

  1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle door Cyclepassion aangeboden diensten en zaken.

  1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Cyclepassion en afnemer zijn overeengekomen.

 • Artikel 2 Aanbieding

  2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Cyclepassion zijn vrijblijvend. Cyclepassion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.

  2.2. Opgaven en specificaties van leverancier betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijslijsten, reclamemateriaal en dergelijke worden bij benadering verstrekt en binden Cyclepassion niet.

  2.3. Een aanbieding of prijsopgave die bestaat uit meerdere onderdelen, verplicht Cyclepassion niet tot het verrichten van een onderdeel van deze opdracht tegen een overeenkomstige deel van de prijsopgave.

 • Artikel 3 Prijzen en betaling

  3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen

  3.2. Wanneer zich na het tijdstip van aanbieding, respectievelijk na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten, omzetbelasting, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen etc. heeft Cyclepassion het recht hetzij een verhoging van de overeengekomen prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

 • Artikel 4 Levering

  4.1. De door Cyclepassion opgegeven levertijden in aanbiedingen of overeenkomsten zijn geen fatale termijnen en derhalve niet bindend.

  4.2. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook zal de wederpartij geen recht geven op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

  4.3. In gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

 • Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

  5.1. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als de afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op de koper over

 • Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

  6.1. Afnemer dient de geleverde artikelen direct na ontvangst te controleren. Eventuele (verborgen) gebreken dient de koper uiterlijk binnen twee weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Cyclepassion te melden.

  6.2. Indien de reclame Cyclepassion gegrond wordt bevonden dan heeft Cyclepassion de keuze het geleverde kosteloos te herstellen of te vervangen. Cyclepassion heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien herstel of vervanging van het geleverde niet mogelijk is, zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding jegens wederpartij zal zijn gehouden.

 • Artikel 7 Garantie

  7.1. Op nieuwe en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

  7.2. Op tweedehands fietsen boven € 250 wordt drie maanden garantie verstrekt, tenzij anders op de aankoopnota is vermeld. Op tweedehands onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Dit geldt ook voor tweedehands accu's.

  7.3. De garantieverplichting van Cyclepassion vervalt, indien de koper de zaken ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld; indien de koper de zaken voor andere dan de normale doeleinden waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend of indien de de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyclepassion herstellingen of veranderingen door anderen dan Cyclepassion heeft laten verrichten. De koper heeft geen recht op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Cyclepassion geen invloed kan uitoefenen.

 • Artikel 8 Reparatie

  8.1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

  8.2. Indien het reparatiebedrag meer dan € 10 of 10% van de opgegeven prijs afwijkt, zal er contact met de opdrachtgever opgenomen worden. De opgegeven termijn kan hierdoor opgeschort worden.

  8.3. De gerepareerde tweewieler dient binnen twee dagen na reparatie opgehaald te worden. Hierna kunnen stallingskosten in rekening gebracht worden.

  8.4. Cyclepassion kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel zijn voldaan.

  8.5. Indien opdrachtgever na prijsopgave besluit niet tot reparatie over te gaan, kunnen er onderzoekskosten in rekening gebracht worden.

  8.6. Cyclepassion garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt/vallen ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen) en ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant-voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

  8.7. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

  8.8. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1) De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  2) De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

 • Artikel 9 Annulering

  9.1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

  9.2. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een in te ruilen tweewieler reeds geleverd heeft aan Cyclepassion.

 • Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  10.1. Op alle met leverancier gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  10.2. Geschillen tussen Cyclepassion en wederpartij over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Eindhoven

To Top